BBL BNC

Obedové menu

Vyberte si z troch obedových menu na každý deň v reštaurácii BNC.

 

 

 

Virtuálna prehliadka

Prezrite si Bowlingové národné centrum virtuálne


Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

 

VEĽKÁ LETNÁ BNC SÚŤAŽ o hlavnú cenu C3 s plnou nádržou na víkend

a ďalšie ceny:

 

2.-6. cena – poukážka na bowling v hodnote 50€

7.-11. cena – poukážka na bowling v hodnote 20€

12.-16. cena – pivný set Zlatý bažant (6x krígeľ na pivo+6xZB 73 0,33l plech)

 

Názov: Názov spotrebiteľskej súťaže je “VEĽKÁ LETNÁ BNC SÚŤAŽ o hlavnú cenu C3 s plnou nádržou na víkend„. 

 

Organizátor: Organizátorom spotrebiteľskej súťaže “VEĽKÁ LETNÁ BNC SÚŤAŽ o hlavnú cenu C3 s plnou nádržou na víkend„ je spoločnosť DANUBIASERVICE, a.s., so sídlom Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 31 397 549, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 865/B (ďalej len „Organizátor“)

 

Prevádzkovateľ: Prevádzkovateľom spotrebiteľskej súťaže “VEĽKÁ LETNÁ BNC SÚŤAŽ o hlavnú cenu C3 s plnou nádržou na víkend„ je spoločnosť THERMPRES, s.r.o., so sídlom Turbínová 1, 821 03 Bratislava, IČO: 36 717 185, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 56735/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) prevádzkujúca BNC Hotel Reštaurácia Bowling.

 

Cieľom organizovania uvedenej súťaže je zviditeľnenie a propagácia organizátora DANUBIASERVICE, a.s. a propagácia služieb prevádzky BNC Hotel Reštaurácia Bowling. Spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako hra v zmysle § 3 ods.5 Zákona č.171/2005 Z.Z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Poskytovateľ nefinančných výhier: Poskytovateľom nefinančných výhier je:

1.cena – auto Citroen C3 s plnou nádržou na víkend - poskytol Organizátor

2.-6. cena – poukážka na bowling v hodnote 50€ - poskytol Prevázkovateľ

7.-11. cena – poukážka na bowling v hodnote 20€ - poskytol Prevázkovateľ

12.-16. cena – pivný set Zlatý bažant (6x krígeľ na pivo+6xZB 73 0,33l plech) - poskytol Prevázkovateľ.

 

Termín konania súťaže:  Súťaž sa uskutoční v čase od 1.8.2018 od 8:00 hod do 30.9.2018 do 22:00 hod.

Termín losovania o výhry: Losovanie o výhry sa uskutoční 1.10.2018 o 10:00 hod., výhercov vyžrebuje Organizátor spotrebiteľskej súťaže.

 

Účasť v súťaži: Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba – muž alebo žena  (ďalej aj ako „súťažiaci“), pokiaľ súťažiaci nie je v zmysle ustanovení týchto Pravidiel vylúčený z účasti v súťaži.

 

Súťažiaci vyplní súťažnú kartu, ktorá je každému návštevníkovi prevádzky BNC Hotel Reštaurácia Bowling
na Turbínovej 1, 831 04 v Bratislave, daná k pokladničnému bločku pri platení za poskytnuté služby. Súťažná karta musí byť kompletne vyplnená údajmi: meno a priezvisko, poštová adresa (ulica, číslo domu, PSČ)

tel. číslo, e-mail, dátum, podpis. Následne ju súťažiaci vhodí do výherného boxu. Poštová adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt slúžia pre následný kontakt súťažiaceho v prípade výhry. Každý súťažiaci, ktorý v tomto období súťažnú kartu vyplní v súlade s týmito pravidlami, bude zaradený do losovania o výhru.

 

 

Účasť v hre nie je obmedzená. Súťažiaci môže vhodiť do výherného boxu súťažné karty v neobmedzenom počte. Po vylosovaní bude výherca súťaže kontaktovaný a výherca a prevádzkovateľ si dohodnú termín, kedy si súťažiaci príde po výhru.

Prihlásením sa do súťaže prejavil účastník svoj súhlas s účasťou v tejto súťaži, s jej pravidlami.

 

 

Vylúčenie z hry:

Z účasti v hre sú vylúčené:

·         fyzické osoby, voči ktorým spoločnosť DANUBIASERVICE, a.s. alebo THERMPRES, s.r.o. eviduje splatnú pohľadávku,

·         právnické osoby,

·         osoby v pracovnom alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s. alebo THERMPRES, s.r.o., 

·         osoby podieľajúce sa na zabezpečení a realizácii tejto súťaže,

a ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

 

Výhercovia musia preukázať, že sú osobou, ktorá bola vyžrebovaná, ako aj skutočnosť, že spĺňajú podmienky účasti v tejto hre. V prípade, ak výherca a/alebo účastník uvedené skutočnosti nepreukáže, ako aj v prípade, ak sa preukáže, že výherca a/alebo účastník spĺňa podmienky na vylúčenie z hry, bude z hry vylúčený, a na miesto vylúčeného súťažiaceho nastupuje náhradník  v poradí, v akom boli súťažiaci vylosovaní.

 

Prevádzkovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry.  Výhry v súťaži podliehajú zdaneniu podľa zákona.

 

Výhra zo spotrebiteľskej súťaže je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) zákona oslobodená od dane. 

 

Hodnota výhry je vrátane DPH. Daňová povinnosť súťažiaceho  sa spravuje ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ výhry do súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry, ktorou je jej obstarávacia cena, zákazník pri preberaní výhry písomne potvrdí prevzatie výhry a prevzatie tejto vyššie uvedenej informácie.

 

Osobitné ustanovenia:  Prevádzkovateľ hry si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia, posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov, a tiež právo na prípadne vylúčenie účastníka z účasti na súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej podmienky súťaže alebo nepriznanie nároku na výhru. Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo zmeny pravidiel a podmienok súťaže, jej pozastavenie alebo úplné zrušenie bez možnosti nároku hráčov na akúkoľvek náhradu.

 

Ak sa Prevádzkovateľ súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, Prevádzkovateľ súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká.

 

Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie v sídle Prevádzkovateľa, ako aj na www.bnc-sk.sk. Každý kto preukáže záujem, je oprávnený do týchto pravidiel nahliadnuť.

 

Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník hry svoj výslovný a bezvýhradný súhlas s jej Pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo určiť deň a miesto pre odovzdanie výhier. Pokyny potrebné pre odovzdanie výhry výhercom určeným podľa Pravidiel budú oznámené výhercom vhodným spôsobom. 

 

Výherca pri preberaní výhry podpíše preberací protokol, a prípadné ďalšie doklady potrebné k prevzatiu výhry.

Výhercovia výhier nemajú právo na zámenu výhry, výplatu jej hodnoty formou finančnej alebo inej kompenzácie. 

 

V prípade, že si výherca neprevezme výhru spôsobom oznámeným Prevádzkovateľom, alebo výhru odmietne, alebo z iných dôvodov nepríde k odovzdaniu a prevzatiu výhry výhercom, nárok výhercu na výhru zaniká bez toho, že by výhercovi týmto vznikal nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora súťaže. 

 

Osobné údaje: Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj výslovný súhlas s jej pravidlami.

 

Súťažiaci svojim podpisom na súťažnej karte udeľuje/neudeľuje organizátorovi V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

 

Prevádzkovateľ na základe Zmluvy o spracovaní osobných údajov poskytne zozbierané osobné údaje organizátorovi propagačnej hry.

 

 

 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

spoločnosťou DANUBIASERVICE, a.s.

 

Spotrebiteľská súťaž VEĽKÁ LETNÁ BNC SÚŤAŽ o hlavnú cenu C3 s plnou nádržou na víkend

 

 

Príloha č. 1 Pravidiel spotrebiteľskej súťaže VEĽKÁ LETNÁ BNC SÚŤAŽ o hlavnú cenu C3 s plnou nádržou na víkend

 

 

ÚVOD

 

V obsahu tohto dokumentu Vás chceme informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov pri Vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži VEĽKÁ LETNÁ BNC SÚŤAŽ o hlavnú cenu C3 s plnou nádržou na víkend (ďalej len „Súťaž“), ktorú organizuje spoločnosť DANUBIASERVICE, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 397 549, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 865/B (ďalej ako „DANUBIASERVICE, a.s.“). DANUBIASERVICE, a.s. ako prevádzkovateľ zodpovedá za to, že spracúvanie Vašich osobných údajov pri Vašej účasti v Súťaži bude vykonávané v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú ochranu osobných údajov.

 

Odporúčame Vám oboznámiť sa s obsahom tejto informácie o spracúvaní osobných údajov, ktorá je súčasťou Pravidiel Súťaže, predtým ako sa rozhodnete zúčastniť Súťaže.

 

ÚČEL SPRACÚVANIA

 

Vyplnením súťažného lístka a jeho doručením DANUBIASERVICE, a.s. resp. jej partnerovi, ktorý technicky zabezpečuje priebeh Súťaže, a prejavením súhlasu s Pravidlami Súťaže, berie účastník Súťaže na vedomie, že na účely organizácie priebehu a vyhodnotenia Súťaže je nevyhnutné spracúvanie niektorých osobných údajov účastníkov Súťaže v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto informácii. Bez spracúvania osobných údajov podľa podmienok uvedených v tejto informácii nie je možná účasť v Súťaži, pretože spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na jej organizáciu, vyhodnotenie, odovzdanie ceny a kontrolu dodržiavania Pravidiel Súťaže.

 

V prípade, ak ste spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s. udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely, udelením súhlasu poskytnete spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s. ako organizátorovi Súťaže možnosť informovať Vás o aktuálnych ponukách tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách, spotrebiteľských súťažiach a reklamných kampaniach spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s. a jej zmluvných partnerov, a to predovšetkým prostredníctvom e-mailu, telefonicky, prípadne sms. Poskytnutím alebo neposkytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely nie je dotknuté Vaše právo zúčastniť sa Súťaže.

 

ZÁKONNOSŤ SPRACÚVANIA

 

Súťaž je zmluvným vzťahom medzi účastníkom Súťaže a spoločnosťou DANUBIASERVICE, a.s., na základe ktorého má účastník Súťaže možnosť získať/vyhrať cenu podľa podmienok uvedených v Pravidlách Súťaže. Právnym základom spracúvania osobných údajov účastníka súťaže je teda plnenie tejto zmluvy, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Nikto nie je povinný poskytnúť prostredníctvom súťažného lístka svoje osobné údaje, avšak poskytnutie týchto osobných údajov je nevyhnutné na účasť v Súťaži a bez ich poskytnutia spoločnosti DANUBIASREVICE, a.s. nie je možné sa Súťaže zúčastniť.

 

V prípade, ak ste spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s. udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely, je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov na tieto účely Váš súhlas, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Súhlas udelený spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s. so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely zasielaním informácií o aktuálnych ponukách tovarov a služieb a iných marketingových informácií spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s. a jej zmluvných partnerov môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v elektronickej pošte kliknutím na odkaz „odhlásiť“ alebo odkaz s podobným názvom, ktorý obsahuje každá elektronická pošta marketingového charakteru, ktorú Vám zaslala spoločnosť DANUBIASERVICE, a.s., alebo kontaktovaním kontaktnej osoby uvedenej v tejto informácii. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Vaše osobné údaje bude spoločnosť DANUBIASERVICE, a.s. po skončení Súťaže uchovávať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia zákonných povinností vyplývajúcich jej z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia) a tiež uchovávať na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s. alebo tretích osôb vyplývajúcich zo Súťaže alebo v súvislosti s ňou (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).

 

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Pre Vašu účasť v Súťaži je nevyhnutné, aby ste poskytli a aby spoločnosť DANUBIASERVICE, a.s. spracúvala nasledovné Vaše osobné údaje:

 

  • meno a priezvisko

  • poštová adresa (ulica, číslo domu, PSČ)

  • e-mailová adresa

  • telefónne číslo

  • vlastnoručný podpis

 

Svoje osobné údaje môže kedykoľvek zmeniť/upraviť prostredníctvom pošty, e-mailu alebo telefonicky kontaktovaním našej kontaktnej osoby uvedenej nižšie.

 

DOBA UCHOVÁVANIA

 

Osobné údaje účastníka Súťaže budú spracúvané počas doby trvania súťaže a 12 mesiacov po jej skončení na účel kontroly splnenia podmienok Súťaže a pre prípad potreby voľby náhradného výhercu. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje uchovávané len v nevyhnutnom obmedzenom rozsahu na účely prípadnej kontroly Súťaže orgánom dozoru a pre prípad potreby preukázania, že DANUBIASERVICE, a.s. ako organizátor Súťaže postupoval v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Pravidlami Súťaže, a to najviac po dobu 3 rokov od skončenia Súťaže.

 

Ak ste udelili spoločnosti DANUBIASRVICE, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, spracúvame na tento účel Vaše osobné údaje po dobu uvedenú vyššie resp. do odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údaj na tieto účely, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

 

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, SPRACÚVANIE MIMO EÚ/EHP

 

Spoločnosť DANUBIASERVICE, a.s. neposkytuje osobné údaje účastníkov Súťaže iným osobám, aby ich spracúvali pre seba.

 

Spoločnosť DANUBIASERVICE, a.s. používa na poskytovanie služieb a spracovanie Vašich osobných údajov rôzne subjekty, ktoré ako sprostredkovatelia môžu spracúvať Vaše osobné údaje v súlade s pokynmi spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s. Ide najmä o spoločnosť, ktorá technicky zabezpečuje priebeh Súťaže: THERMPRES, s.r.o., Turbínova 1, 831 04 Bratislava, IČO: 36 717 185, ďalej doručovateľské spoločnosti, poskytovatelia IT služieb, účtovní, daňoví a právni poradcovia a pod. Všetky takéto subjekty boli starostlivo vybrané, sú zaviazané dodržiavať predpisy o ochrane osobných údajov a získajú prístup k Vašim osobným údajom len v nevyhnutnom rozsahu a na takú dobu, ktorá je potrebná na poskytnutie príslušných služieb.

 

Vaše osobné údaje môže spoločnosť DANUBIASERVICE, a.s. poskytnúť aj štátnym a správnym orgánom ako sú orgány činné v trestnom konaní, súdy a orgány dozoru, a to v zákonom stanovenom rozsahu a prípadoch.

 

Vaše osobné údaje poskytnuté za účelom účasti v Súťaži nie sú prenášané mimo krajín Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

BEZPEČNOSŤ SPRACÚVANIA

 

Spoločnosť DANUBIASERVICE, a.s. prijala zodpovedajúce technické, organizačné a personálne opatrenia nevyhnutné na to, aby boli osobné údaje účastníkov Súťaže chránené v čo najväčšej možnej miere. Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje prostredníctvom neautomatizovaných prostriedkov -  súťažného lístka, ktorý účastník Súťaže vyplní a vhodí do výherného boxu. Spoločnosť DANUBIASERVICE, a.s. uplatňuje opatrenia, ktoré zabezpečujú, aby do styku s osobnými údajmi prišiel len obmedzený okruh osôb, ktoré zabezpečujú priebeh a vyhodnotenie Súťaže.

 

PRÁVA ÚČASTNÍKA SÚŤAŽE

 

Účastník Súťaže je ako dotknutá osoba oprávnený uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním kontaktnej osoby spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s. uvedenej v tejto informácii. Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte najmä nasledovné práva:

1. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 

V prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Takisto  kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť DANUBIASERVICE, a.s. alebo tretie osoby.

 

 

2. Právo na prístup k osobným údajom

 

Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe spoločnosti DANUBIASERVICE, a.s.: Ing. Andrea Kostolná, adresa: Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, e-mail: ou@danubiaservice.sk, telefónne číslo: +421 2 205 11 105,  Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

 

3. Právo na opravu osobných údajov

 

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, stačí, ak kontaktujete vyššie uvedenú kontaktnú osobu. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

4. Právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie)

 

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, ak sa Vaše osobné údaje spracúvali nezákonne alebo Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky, a to na základe Vašej žiadosti adresovanej vyššie uvedenej kontaktnej osobe. Vezmite však na vedomie, že vymazaním Vašich osobných údajov dôjde k vylúčeniu Vašej osoby z ďalšej účasti v Súťaži. Uplatnenie práva na vymazanie Vašich osobných údajov nie je potrebné, ak uplynula lehota 3 roky od skončenia Súťaže, keďže všetky osobné údaje, ktoré sa nemusia uchovávať zo zákonných dôvodov budú po uplynutí tejto lehoty vymazané. Ostatné osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné zo zákonných dôvodov a preto ich nemožno vymazať, budú uzamknuté.

 

5. Právo na obmedzenie spracúvania

 

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov, ak je spracúvanie protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo ak už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

6. Právo na prenosnosť údajov

 

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve, alebo ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mailstatny.dozor@pdp.gov.sk,  webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/, s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o ochrane osobných údajov alebo s iným podnetom v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

 

Kontakty a otváracie hodiny

Bowling

telefón: +421 2 49 115 110 email: bowling@bnc-sk.sk

po-št 14:00 - 24:00
pi-so 13:00 - 01:00
ne 13:00 - 22:00

Hotel

telefón: +421 2 49 115 111 email: hotel@bnc-sk.sk

po-ne 00:00 - 24:00

Eventy & Kongres

telefón: +421 2 49 115 111 email: sabova@bnc-sk.sk

BNC

Turbínová 1

83104 Bratislava

 

2012 (c) bnc-sk.sk
vyrobilo: mediago.sk