BBL BNC

Obedové menu

Vyberte si z troch obedových menu na každý deň v reštaurácii BNC.

 

 

 

Virtuálna prehliadka

Prezrite si Bowlingové národné centrum virtuálne


Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V spoločnosti THERMPRES, s.r.o., Turbínova 1, 83104 Bratislava, IČO: 36717185, zapísanej: Okr. súd Bratislava I, Vl. číslo 56735/B, oddiel Sro, ktorá prevádzkuje BNC Hotel Reštaurácia Bowling (ďalej len BNC) sa zaväzujeme Vaše osobné údaje chrániť.

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, prečo, kedy, ako, a aké osobné údaje v BNC spracovávame. Nájdete tu tiež spôsob, ako nás kontaktovať, keď budete mať otázky týkajúce saspracovávania Vašich osobných údajov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme za určitých okolností meniť a aktualizovať. OdporúčameVám, aby ste sa vo vlastnom záujme vždy uistili, že máte aktuálne informácie.

Zaväzujeme sa uskutočniť všetky opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu osobných údajov, ktoré námposkytujete. Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba v prípade existencie právneho titulu prespracovanie osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame?

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 1. a)  identifikačné údaje, pod ktorými sa myslí najmä meno a priezvisko, číslo a doba platnosticestovného dokladu, dátum narodenia, štátna príslušnosť;

 2. b)  kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s Vami, a to najmä e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa;

 3. c)  údaje o Vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o službách, ktoré si u nás objednávate, údaje o platbách a údaje o reklamáciách.

Preo osobné údaje spracovávame a o nás k tomu oprávňuje?

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu:

 1. a)  bez Vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo

 2. b)  na základe Vášho súhlasu.

Aké spracovania môžeme vykonávať bez Vášho shlasu, závisí na tom, k akému účelu príslušnéspracovanie smeruje.

Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Pokiaľ si u nás ako fyzická osoba vytvoríte objednávku (rezerváciu ubytovania, resp. samotnú realizáciu ubytovania na základe Zmluvy o ubytovaní uzatvorenej podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníkznení neskorších predpisov), spracovávame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej objednávky. V prípade, že u nás objednávate služby ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu vyplývajúceho v uzavretí a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia Vašej objednávky, znamená, že ich použijeme najmä na to:

 • aby sme mohli s Vami o objednávke komunikovať, napríklad Vám zaslať jej potvrdenie;

 • pre potreby platby za dohodnuté služby;

 • v súvislosti so zabezpečením a reklamáciou objednanej služby;

  Pre tento účel osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú k vybavení Vašej objednávky, popr. Vybavení zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia.

  Spracovanie na základe oprávneného záujmu

  Pri Vašej návšteve BNC budeme spracovávať nahrávku z kamerového systému, na ktorej môžete byťzaznamenaný, a to na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez Vášho súhlasu) za účelom ochrany nášho i Vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v BNC a jeho okolí, o je zároveň náš oprávnený záujem.

  Pre tento účel osobné údaje uchovávame po dobu najviac 30 dní. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

  Pokiaľ u nás vytvoríte záväznú objednávku, uchováme Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje oVašich objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu (bez Vášho súhlasu) za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi oprávnenými záujmami sú v tomto prípade ochrana právnych nárokov a kontrola správneho poskytovania našich služieb.

  Za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame údaje počasdoby trvania premlčacej doby (3 roky) a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby.

  Proti týmto spracovaniam realizovaným na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatninámietku.

  Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

  BNC musí plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie Váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednávkach, pričom ide najmä
  o nasledovné zákony:

 • Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

  Pre tieto účely osobné údaje spracovávame po dobu 10 rokov.

  Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

  Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní Vašich osobných údajov, máte taktiež Vy pri spracovaní Vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

Právo na prístup

V podstate máte právo vedieť, aké údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde Vaše osobné údaje získavame, komu ich predávame, kto je okrem nás spracováva a aká máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente. Pokiaľ si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, čiosobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú z našej strany spracovávané, a pokiaľ tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám poskytneme bezplatne a ďalšiu kópiu už spoplatkom.

Právo na opravu

Pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili.

Právo na vymazanie

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre účely, pre ktoré sme ich spracovávali;

 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje ku ktorých

  spracovaniu je Váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, preo tieto údaje

  potrebujeme ďalej spracováva;

 • využijete svojho práva vzniesť námietku proti spracovaniu u osobných údajov, ktoré

  spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také

  oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme

 • domnievate sa, že nami prevedené spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade s obecne

  záväznými predpismi.

  Ale majte prosím na pamäti, že ak keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneďzmažeme všetky Vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž neuplatní v prípade, že spracovanie Vašich osobných údajov je aj naďalej nevyhnutné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon či obhajobu našich právnych nárokov.

  Právo na obmedzenie spracovania

  V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniuVašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však ninavždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale počas obmedzenej doby.

  Právo na prenositenos

  Máte právo získať od nás všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám Vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežnpoužívanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli naVašžiadosť údaje ľahko previes, môže ísť len o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našichelektronických databázach.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základenášho oprávneného záujmu. Pokiaľ ide o marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobné údajespracovávať bez ďalších podmienok; v ostatných prípadoch tak spravíme, pokiaľ nebudeme mať závažnéoprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedenými spôsobmi nie je nijako dotknuté Vaše právo podať sťažnosť na príslušný úrad. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore s obecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami prevádzanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, či už ide o žiadosť oinformáciu, uplatnenie práva, podanie sťažnosti alebo iný typ požiadavky, sa môžete obracať na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov poverenú BNC. Vašiadosť vybavíme bez zbytočnéhoodkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti Vašej požiadavky, sme oprávnený tuto lehotu predĺžiť ďalšie dva mesiace. O takomto prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení Vás samozrejme budeme informova.

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov je k dispozícii naa zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov. Zodpovednú osobu je možné kontaktovať na e- mailovej adrese: gdpr@bnc-sk.sk.

 

Kontakty a otváracie hodiny

Bowling

telefón: +421 2 49 115 110 email: bowling@bnc-sk.sk

po-št 14:00 - 24:00
pi-so 13:00 - 01:00
ne 13:00 - 22:00

Hotel

telefón: +421 2 49 115 111 email: hotel@bnc-sk.sk

po-ne 00:00 - 24:00

Eventy & Kongres

telefón: +421 2 49 115 111 email: sabova@bnc-sk.sk

BNC

Turbínová 1

83104 Bratislava

 

2012 (c) bnc-sk.sk
vyrobilo: mediago.sk